Medlem

Styret

 

Rune D. Bøen 95160327 ordb@online.no

Håvard Hogstad-Erikstein 97692800 h_hogstad@hotmail.com

Per Eivind Vestgarden 45864606 per.eivind@gmail.com

Eli Presterud Astad 95093750 eli.astad@hit.no

Signe Vreim Østtveit 97182146 signesi@nenett.no

Svein Sannes Marthinsen 97152812 sannes.marthinsen@gmail.com

Bø Normisjon

Webmaster Halgeir Vreim

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

MEDLEM

Innkalling til årsmøte i Bø Normisjon Torsdag 9. mars 2017 kl 19.00 på Bø Bedehus

Velkomst og opningsord v/ møteleiar Gunnleik Hynne

Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av ordstyrar og skrivar

3. Val av to personar til å skrive under på møteprotokollen

4. Godkjenning av årsmeldingar for 2016: a. Husstyret v/ Gunnar Klingberg b. Bø Normisjon v/ Eli Astad

5. Godkjenning av rekneskap for Bø Normisjon for 2016, v/ Per Eivind Vestgarden

6. Vidareføring av økonomisk stønad til leirdeltakarar. Bø Normisjon ser på leirarbeidet som ein viktig del av barne- og ungdomsarbeidet. Styret ønskjer å videreføre økonomisk stønadsordning (50 %) til barn og unge frå Bø som drar på sommarleir på Oksøya og vinterleir på Trovassli, samt leiarleir (100%). Målet er å få fleire leirdeltakarar frå Bø og fleire unge som kan ta på seg leiaroppgåver i Bø. Styret administrerer ordninga.

7. Godkjenning av budsjett for Bø Normisjon for 2016

8. Val av: a. leiar b. medlemmer og varamedlemmer til styret c. medlemmer til husstyret d. revisor e. valnemnd

9. Ymse

Styret i Bø Normisjon

Medlemskontingent for 2017

 

MEDLEMSKONTINGENT for 2017 Enkeltmedlem: Kr 250, Familiemedlemsskap: Kr 600 Kontonr 2630.07.09337 eller mCASH til Bø normisjon (oppgi fornavn på alle familiemedlemmer)