Medlem

MEDLEM

STYRET 

 

Martin Gjøra  99046743 Martin.Gjora@olympiatoppen.no

Håvard Hogstad-Erikstein  97692800 h_hogstad@hotmail.com

Per Eivind Vestgarden 45864606 per.eivind@gmail.com

Birger Svela 95886963 birger78svela@hotmail.com

Signe Vreim Østtveit   97182146  signesi@nenett.no

Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Innkalling til årsmøte i Bø Normisjon 


Søndag 18. mars 2018 kl 18.00  på Bø Bedehus


Velkomst og opningsord v/ møteleiar Rune Digranes Bøen

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av ordstyrar og skrivar

3. Val av to personar til å skrive under på møteprotokollen 

4. Godkjenning av årsmeldingar for 2017: a. Husstyret v/ Christian Dahl b. Bø Normisjon v/ Eli Astad 

5. Godkjenning av rekneskap for Bø Normisjon for 2017, v/ Håvard Hogstad-Erikstein

6. Vidareføring av økonomisk stønad til leirdeltakarar. Bø Normisjon ser på leirarbeidet som ein viktig del av barne- og ungdomsarbeidet. Styret ønskjer å videreføre økonomisk stønadsordning (50 %) til barn og unge frå Bø som drar på sommarleir på Oksøya og vinterleir på Trovassli, samt leiarleir (100%). Målet er å få fleire leirdeltakarar frå Bø og fleire unge som kan ta på seg leiaroppgåver i Bø. Styret administrerer ordninga.

7. Innkjøp av nye gardiner til stor/veslesal

8. Opprette en 20% stilling som ungdomsarbeider sammen med Soar og kyrkja, og gi styret fullmakt til å gå i forhandlinger med disse. 

9. Godkjenning av budsjett for Bø Normisjon for 2018

10. Val av: a. leiar b. medlemmer og varamedlemmer til styret c. medlemmer til husstyret d. revisor e. valnemnd 

11. Ymse


Styret i Bø Normisjon

Medlemskontingent for 2018


MEDLEMSKONTINGENT for 2018 Enkeltmedlem: Kr 250,  Familiemedlemsskap: Kr 600 Kontonr 2630.07.09337 eller mCASH til Bø normisjon (oppgi fornavn på alle familiemedlemmer)